مطالب آموزشی

پارچه ژاکارد چیست؟

پارچه ژاکارد:
به نوعی از پارچه گفته می شود که طرح آن در طول فرآیند بافت پارچه شکل می گیرد و به عنوان پارچه گلدار شناخته می شود.

مزیت پارچه ژاکارد:
این پارچه باعت بروز هیچگونه حساسیت و آلرژی نمی شود.